سبد خرید

دکتر حسن خانی ایوریق
قائم مقام رئیس هلدینگ ونداد
دبیر انجمن ادبی ونداد
رئیس فروشگاه آثار فرهنگی و هنری ونداد
مدیرمسئول موسسه فرهنگی و هنری شهر هوشمند خلاق ونداد

مدیر درمانگاه تخصصی دیابت ونوشه
پزشک عمومی، شبکه بهداشت و درمان شهرستان قائم شهر
مشاور کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی قائم شهر
رئیس هیات مدیره شرکت شتابدهنده فناوری های هوشمند سلامت ونوشه

برنده جایزه ملی حقوق بشر ایران در سال 1392
عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
برنده ده ها جایزه اول پژوهشی در سطح دانشگاهی، استانی و ملی در طی سال های 99-1377
پژوهشگر مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، پژوهشکده اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مدیر گروه پژوهشی حقوق بشر و سلامت، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

Personal Information:

Name: Hassan

Surname: Khani Iurigh

Sex: Male

Marital Status: Married

Nationality: Iranian

Date of Birth: 2 August 1979

Place of Birth: Ghaemshahr, Mazandaran State, Iran

 

Educational Qualifications

M.D., School of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Iran, 2007

Pre-university Certificate, Tavakkoli Pre-university Center, Iran, 1997

High School Diploma, Sadati High School, Iran, 1996

Professional Research Experiences

From 1995 up to now, Volunteer Researcher, Iranian Red Crescent Society, Ghaemshahr, Iran

1998-2007, Researcher, Student Research Committee, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

From 2005 up to now, Volunteer Researcher, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

From 2005 up to now, Volunteer Researcher, Iranian Institute for Young Thalassemia, Ghaemshahr, Iran

From 2005 up to now, Volunteer Researcher, Iranian Institute for Health Sciences Research, Tehran, Iran

2007-2009, Researcher, Young Researchers Club, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran

From 2007 up to now, Volunteer Researcher, Behavioral Sciences Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

From 2007 up to now, Researcher, Foundation of Martyrs and Veterans Affair, Sari, Iran

2010-2017, Researcher, Iranian Applied Research Center for Public Health and Sustainable Development, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran

2011-2017, Researcher, Health Technology Incubator, Iranian Applied Research Center for Public Health and Sustainable Development, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran

Professional Teaching Experiences (more than 5000 person/hour)

From 2002 up to now, Education of Research Methodology

From 2002 up to now, Education of Biostatistics

From 2004 up to now, Education of Scientific Paper Writing Methodology

From 2005 up to now Education of Medical Emergency

From 2007 up to now, Education of Health System Research

From 2007 up to now, Education of Health Information System

From 2007 up to now, Education of Incident Common System

From 2010 up to now, Education of Systematic Review Studies

From 2013 up to now, Education of Best Practices of Health System

From 2013 up to now, Education of Human Rights and Health

From 2015 up to now, Education of Case Report Writing Methodology

 

 

Duties, Responsibilities

1999-2003, Head of Student Research Committee in School of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Mazandaran State, Sari, Iran.

2000-2003, Head of Student Research Committee in Mazandaran University of Medical Sciences, Mazandaran State, Sari, Iran.

2001-2004, Director of Students’ Cancer Prevention Group, Mazandaran University of Medical Sciences, Mazandaran State, Sari, Iran

2005-2006, Head of Research Committee in Iranian Red Crescent Society of Mazandaran State, Iran

From 2006 up to now, Director of Education and Research Division, Iranian Institute for young thalassemia, Mazandaran State, Iran

2010-2014, Applied Researches Counselor, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran

2010-2014, Deputy of Iranian Applied Research Center for Public Health and Sustainable Development, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran

2010-2014, Member of High Council of Iranian Applied Research Center for Public Health and Sustainable Development, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran

2010-2014, Member of Scientific and Research Council of Iranian Applied Research Center for Public Health and Sustainable Development, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran

2010-2014, Associate Editor of International Journal of Public Health and Sustainable Development (IJPHSD), Iranian Applied Research Center for Public Health and Sustainable Development, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran

2010-2014, Managing Editor of International Journal of Public Health and Sustainable Development (IJPHSD), Iranian Applied Research Center for Public Health and Sustainable Development, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran

2010-2014, Editorial Board of International Journal of Public Health and Sustainable Development (IJPHSD), Iranian Applied Research Center for Public Health and Sustainable Development, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran

2010-2014, Associate Editor of International Journal of Best Practices for Primary Health Care (IJBPPHC), Iranian Applied Research Center for Public Health and Sustainable Development, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran

2010-2014, Managing Editor of International Journal of Best Practices for Primary Health Care (IJBPPHC), Iranian Applied Research Center for Public Health and Sustainable Development, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran

2010-2014, Editorial Board of International Journal of Best Practices for Primary Health Care (IJBPPHC), Iranian Applied Research Center for Public Health and Sustainable Development, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran

2010-2014, Designer, and Scientific and Executive Managing of Iranian Applied Research Center for Public Health and Sustainable Development: (http://ircphd.nkums.ac.ir)

2010-2014, Designer, and Scientific and Executive Managing of Iranian National Portal for Best Practices of Primary Health Care: (http://ibpphc.ircphd.nkums.ac.ir)

2010-2014, Designer, and Scientific and Executive Managing of Iranian National Portal for Research Questionnaire Bank: (http://qb.ircphd.nkums.ac.ir)

2010-2014, Designer, and Scientific and Executive Managing of Iranian National Portal for EMS115: (http://ems115.ircphd.nkums.ac.ir)

2010-2014, Designer, and Scientific and Executive Managing of Iranian National Portal for Health Promoting School: (http://hps.ircphd.nkums.ac.ir)

2010-2014, Designer, and Scientific and Executive Managing of Iranian National Portal for Iranian Medical Case Report Center: (http://imcrc.ircphd.nkums.ac.ir)

2010-2014, Designer, and Scientific and Executive Managing of Iranian National Portal for Virtual Clinic Center: (http://www.vcc.ircphd.nkums.ac.ir)

2010-2014, Designer, and Scientific and Executive Managing of Iranian National Portal for Badranlou My Healthy Village: (http://www.bhv.ircphd.nkums.ac.ir)

2010-2014, Designer, and Scientific and Executive Managing of Iranian National Portal for North Khorasan Safe Community: (http://www.safec.ircphd.nkums.ac.ir)

October 6-7, 2011, Secretary of Seminar, 1st National Seminar of Evidence-Based Medicine in the Substance Abuse, Bojnurd, Iran

October 12-13, 2011, Secretary of Conference, 1st National Conference of Best Practices for Primary Health Care, Bojnurd, Iran

October 26-27, 2011, Secretary of Seminar, 1st National Seminar of the of Incident Common System in the hospital and Public Health Disaster, Bojnurd, Iran

November 9-10, 2011, Secretary of Seminar, 1st National Seminar of the Prevention and Treatment of Addiction, Bojnurd, Iran

November 23- 24, 2011, Secretary of Conference, 1st National Conference of Photography and Social Health Determinations, Bojnurd, Iran

November 30-December 1, 2011, Secretary of Seminar, National Seminar of the Application of Geographical International System in Health Sector, Bojnurd, Iran

May 16-17, 2012, Secretary of Conference, 1st National Conference of Applied Researches in Public Health and Sustainable Development, Shirvan, Iran

October 30- November 1, 2012, Executive Secretary of Conference, 2nd National and 1st International Conference of Best Practices for Primary Health Care, Bojnurd, Iran

From 2012 up to now, Deputy of Health Technology Incubator, Iranian Applied Research Center for Public Health and Sustainable Development, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran

2012-2014, Member of High Council of Health Technology Incubator, Iranian Applied Research Center for Public Health and Sustainable Development, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran

2012-2014, Member of Technology Council of Health Technology Incubator, Iranian Applied Research Center for Public Health and Sustainable Development, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran

From 2012 up to now, Deputy of National Secretariat for Registration and Publication of Best Practices of Primary Health Care, Ministry of Health, Tehran, Iran

From 2012 up to now, Member of High Council of National Secretariat for registration and Publication of Best Practices of Primary Health Care, Ministry of Health, Tehran, Iran

From 2013 up to now, Designer, and Scientific and Executive Managing of Iranian National Program for Culture Promotion of Human Rights Observance, Iranian Islamic Human Rights Commission, Tehran, Iran

October 15-16, 2014, Secretary of Conference, 2nd National Conference of Thalassemia, Ramsar, Iran

 

From 2015 up to now, Editorial Board of Asian Journal of Clinical Case Reports for Traditional and Alternative Medicine, Bojnurd, Iran

From 2015 up to now, Associate Editor of Asian Journal of Clinical Case Reports for Traditional and Alternative Medicine, Bojnurd, Iran

From 2015 up to now, Managing Editor of Asian Journal of Clinical Case Reports for Traditional and Alternative Medicine, Bojnurd, Iran

From 2017 up to now, Family Medicine, Ghaemshahr Health Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

Research Interests

I am a health system researcher especially behavioral sciences who works in the areas of (1) cardiovascular diseases and cancer prevention and control, (2) high risk behaviors prevention and control, (3) modification and improvement of quality of life and mental health, (4) need assessments of health, medical and rehabilitation, 5) health education and promotion, (6) geographic informatics system and modeling biomathematics, (7) Human Rights, (8) Traditional and Alternative Medicine. I have had a standing research interest in measurement of health behavior and in interventions to assist people to make and maintain behavior changes in Mazandaran State and North Khorasan State between 2003 up to now.

 

 

Keywords

Health System Research, Health Promotion, Human Rights, Preventive Medicine, Behavioral Medicine, Psychiatry, Epidemiology, Biostatistics, Non-Communicable Diseases Prevention and Control, Breast Cancer, Esophageal Cancer, Cancer Prevention and Control, AIDS Prevention and Control, Addiction Prevention and Control, Quality of life, Mental Health, Need Assessment, Elderly Medicine, Health Education and Promotion, Traditional and Alternative Medicine

Memberships

From 1995 up to now, Iranian Red Crescent Society

09/2004-12/2005, International Student Identity Card Association

From 2007 up to now, American Association for Cancer Education

From 2008 up to now, Medical Council I.R.Iran

 

 

Academic Awards

2001, Number One Researcher Among Over 1500 Students in Mazandaran University of Medical Sciences, Mazandaran State, Iran

2002, Number One Medical Researcher in National Student’s Excellences & Originators & Initiators Festival in Mazandaran State, Iran

2002, Number One Medical Researcher in National Student’s Excellences & Originators & Initiators Festival in Iran, Tehran, Iran

2004, Number One Medical Researcher (Students’ Cancer Prevention Group) in National Student’s Excellences & Originators & Initiators Festival in Mazandaran State, Iran.

2004, Number Two of Pre-Internship Exam Among Over 40 Students in Medicine School, Mazandaran University of Medical Sciences, Iran

2005, Number One Medical Researcher in National Student’s Excellences & Originators & Initiators Festival in Mazandaran State, Iran

2008, Number Two of 15th International Congress on Neurology and Clinical Electrophysiology of Iran, Tehran, Iran.

2011, Number One of 1st Iranian Festival of Health Digital and Media Productions, Tehran, Iran

2011, Number One of 1st Iranian National Conference of Best Practices for Primary Health Care, Bojnurd, Iran

2012, Number One of 1st Iranian National Conference of Applied Researches for Public Health and Sustainable Development, Shirvan, Iran

2012, Number One of 2nd National and 1st International Conference of Best Practices for Primary Health Care, Bojnurd, Iran

2012, Number One Researcher Among over 10000 employees in Organizations and universities of North Khorasan State, Bojnurd, Iran

2012, Number One Researcher Among over 4000 employees in North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran

2013, Number One, Iranian National Human Right Award, Tehran, Iran

 

2014, Number One of 2nd National Conference of Thalassemia, Ramsar, Iran

 

 

Academic Citations

2011, From Head of North Khorasan University of Medical Sciences for Designer, and Scientific and Executive Managing of Iranian National Portal for Best Practices of Primary Health Care: (http://ibpphc.ircphd.nkums.ac.ir)

2011, From Head of North Khorasan University of Medical Sciences for Secretary of Seminar, 1st National Seminar of Evidence-Based Medicine in the Substance Abuse

2011, From Head of North Khorasan University of Medical Sciences for Secretary of Conference, 1st National Conference of Best Practices for Primary Health Care

2011, From Head of North Khorasan University of Medical Sciences for Secretary of Seminar, 1st National Seminar of the of Incident Common System in the hospital and Public Health Disaster

2011, From Head of North Khorasan University of Medical Sciences for Secretary of Seminar, 1st National Seminar of the of Incident Common System in the hospital and Public Health Disaster

2011, From Head of North Khorasan University of Medical Sciences for Secretary of Seminar, 1st National Seminar of the Prevention and Treatment of Addiction

2011, From Head of North Khorasan University of Medical Sciences for Secretary of Conference, 1st National Conference of Photography and Social Health Determinations

2011, From Head of North Khorasan University of Medical Sciences for Secretary of Seminar, National Seminar of the Application of Geographical International System in Health Sector

2012, From Head of North Khorasan University of Medical Sciences for Secretary of Conference, 1st National Conference of Applied Researches in Public Health and Sustainable Development

2012, From Head of North Khorasan University of Medical Sciences for Executive Secretary of Conference, 2nd National and 1st International Conference of Best Practices for Primary Health Care

2012, From Head of North Khorasan University of Medical Sciences for Member of the Scientific Committee of Conference, 2nd National and 1st International Conference of Best Practices for Primary Health Care

2013, From Chief of Police for Research Activities and Promotion of Research Standards and Human Right Activities in North Khorasan State

2013, From Chief of Police for Research Activities and Promotion of Research Standards and Human Right Activities in Police in North Khorasan State

2014, From Head of Medical Council I.R.IRAN (North Khorasan Branch) for Research Activities and Promotion of Research Standards and Human Right Activities in North Khorasan State

2014, From Head of Development Council of North Khorasan State for Research Activities and Promotion of Research Standards and Human Right Activities in North Khorasan State

2016, From Deputy of Research and Technology, School of Traditional Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Lectures or Conference Paper at Academic Conferences and Seminar

A: International:

1- Khani H. Knowledge and Practices Related to Breast Cancer Prevention in Iranian Female Population, Multi – Center Study in 2004, 39th American Association for Cancer Education Annual Meeting 2005, Alabama-USA

2- Khani H. The Effect of Ascorbic Acid on Apomorphine – Induced Licking Behavior in Rat, 37th Annual General Meeting of the European Brain and Behavior Society, 2005, Ireland

3- Khani H. The Effect of Ascorbic Acid on Apomorphine – Induced Licking Behavior in Rat, Behavioral Pharmacology Congress, 2005, Spanish

4- Khani H. Knowledge, Attitudes and Practices Related to AIDS Prevention in Iranian Prisoners Population, Multi – Center Study in 2006, 4th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention, 2007, Australia

5- Khani H. Knowledge, Attitudes and Practices Related to AIDS Prevention in Iranian Rural Female Population, Multi – Center Study in 2006, 4th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention, 2007, Australia

6- Khani H. Beneficial Antipsychotic Effects of Ascorbic Acid Add-On Therapy Compared to Haloperidol Alone in Schizophrenia, A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial, 39th Annual General Meeting of the European Brain and Behavior Society, 2007, Italy

7- Khani H. Breast Self-Examination: Knowledge, Attitudes and Practices among Iranian Urban Female Population in Southern Coastwise of the Caspian Sea, Iran in 2006: Multi – Center Study, 41st American Association for Cancer Education Annual Meeting 2007, Alabama-USA

8- Khani H. Breast Self-Examination: Knowledge, Attitudes and Practices among Iranian Rural Female Population in Southern Coastwise of the Caspian Sea, Iran in 2006: Multi – Center Study, 41st American Association for Cancer Education Annual Meeting 2007, Alabama-USA

9- Khani H. Breast Cancer Prevention: Knowledge, Attitudes and Practices among Iranian Health Workers in Southern Coastwise of the Caspian Sea, Iran in 2006: Multi – Center Study, 41st American Association for Cancer Education Annual Meeting 2007, Alabama-USA

10- Khani H. Knowledge, Attitudes and Practices related to Breast Cancer Prevention among Iranian Health Workers in Southern Coastwise of the Caspian Sea, Iran in 2006: Multi – Center Stud, 41st American Association for Cancer Education Annual Meeting 2007, Alabama-USA

11- Khani H. A Comparison of Knowledge, Attitudes and Practices Related to Self-examination among Iranian Urban and Rural Female Population in Southern Coastwise of the Caspian Sea in 2007: A Multi Center Study, 42st American Association for Cancer Education Annual Meeting 2008, Florida-USA

12- Khani H. Impact of Breast Cancer Education Programs on Knowledge, Attitudes and Practices Related to Breast Cancer and Breast Self-examination; A Intervention Study in Iranian Rural Female Population in 2007, 42st American Association for Cancer Education Annual Meeting 2008, Florida

13- Khani H. Emptying of the intrathoracic stomach after esophagectomy and cervical sophagogastrostomy with or without pyloromyotomy, 42st American Association for Cancer Education Annual Meeting 2008, Florida

14- Khani H. Life Satisfaction of Iranian Beta-thalassemia Major Patients in southern coastwise of the Caspian Sea in 2007, TIF-Congeress-Singapor-2008

15- Khani H. Psychological aspects in young adults with beta-thalassemia major in southern coastwise of the Caspian Sea in 2004-5, control group, TIF-Congeress-Singapor-2008

16- Khani H. Mental health status of beta-thalassemia major in southern coastwise of the Caspian Sea in 2006, TIF-Congeress-Singapor-2008

B: National:

17- Khani Hassan, Majdi Mohammad, Rakhshani Fatemeh. Best practices of North Khorasan University of Medical sciences, in design and implementation of practices in primary health care system in Iran. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012

 

 1. Shaddel Fatemeh, Khani Hassan, Tayebi Fard hamid Jafar Zadeh Hesari Mahsa, Heydari Shirin. Preparing Utilities for Pregnant, Suffering Cirrhosis of the liver in Dehgah, Badranloo village. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Qodrati Zeynab, Khani Hassan, Tayebi Fard hamid, Jafar Zadeh Hesari Mahsa, Heydari Shirin. Sanitation Projects in Khandaqloo village. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Qodrati Zeynab, Khani Hassan, Tayebi Fard hamid Jafar Zadeh Hesari Mahsa, Pilvar Parisa. Perform Health Delivery in Khandaghloo village. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Behzadi farkhondeh, Khani Hassan, Tayebi Fard hamid Jafar Zadeh Hesari Mahsa, Pilvar Parisa .Identifying a Fetus with Macro cephalous and Legal action for Abortion in Kolab villedge from Badranloo. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Abbaszadeh Mousarreza, Khani Hassan, Tayebi Fard hamid Jafar Zadeh Hesari Mahsa, Donating a Unit in Qarajeh villedge for health affairs in 2005, Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Moradi Mohammad, Khani Hassan, Tayebi Fard hamid Jafar Zadeh Hesari Mahsa, Asphalt reform path of Dehgah and Badranloo villages. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Shaddel Fatemeh, Khani Hassan, Tayebi Fard hamid Jafar Zadeh Hesari Mahsa, improvement of Restrooms in Dehgah village. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Khani Hassan, Qahramani Babak, designing the safe society’s portal in North Khorasan Province. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Khani Hassan, Qahramani Babak, designing the portal for health expansions. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Khani Hassan, Qahramani Babak, designing the portal for Virtual Clinique village. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Tayebi Fard hamid, Khani Hassan, Abbaszadeh Mousarreza, Ghorbani Ameneh, Monemi Alireza, Nutrition’s Health promotions in productions, expansions and storages in Badranloo village. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Tayebi Fard hamid, Khani Hassan, Abbaszadeh Mousarreza, Ghorbani Ameneh, Monemi Alireza, Water’s Health Promotion in Badranloo village. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Tayebi Fard hamid, Khani Hassan, Ghorbani Ameneh, Monemi Alireza. Health Bill Issuance. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Tayebi Fard hamid, Khani Hassan, Ashoorian Mohammadreza, Ghorbani Ameneh, Monemi Alireza. Sampling pregnant and control groups for Screening and Diabetes. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Tayebi Fard hamid, Sobhani razieh, Khani Hassan, Ghorbani Ameneh, Monemi Alireza, Upgrading help in giving birth Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Tayebi Fard hamid, Khani Hassan, Rezaee Sadeq, Jahandideh Mousa, Ghorbani Ameneh, Monemi Alireza, Upgrade Saving Time, Gasoline Consumption and Presenting Better Services. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Tayebi Fard hamid, Khani Hassan, Rezaee Sadeq, Jahandideh Mousa, Ghorbani Ameneh, Monemi Alireza, Education Promotion and Transmission of Health Messages by Spiritual Person after Prayer.. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Tayebi Fard hamid, Khani Hassan, Rezaee Sadeq, Jahandideh Mousa, Ghorbani Ameneh, Monemi Alireza, Upgrading the performance of simple and low cost construction of incineration devices. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Tayebi Fard hamid, Khani Hassan, Rezaee Sadeq, Sobhani Razieh, Ghorbani Ameneh, Monemi Alireza, Using Glass for Useful Strain in Childbirth, village. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Tayebi Fard hamid, Khani Hassan, Rezaee Sadeq, Sobhani Razieh, Ghorbani Ameneh, Monemi Alireza, upgrading Training Classes for Links and Holding Term Exams. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Tayebi Fard hamid, Khani Hassan, Rezaee Sadeq, Shaddel Fatemeh, Ghorbani Ameneh, Monemi Alireza, Improvement of Unsanitary Carpet workshops in Dehgah and Nargesloo villages. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Tayebi Fard hamid, Khani Hassan, Rezaee Sadeq, Ghorbani Ameneh, Monemi Alireza, Upgrading the Program of Diabetes Test for Endangered persons with Glucometer in Health Homes. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012

40.Chabok Qorban bardy, Tayebi Fard hamid, Khani Hassan, Rezaee Sadeq, Ghorbani Ameneh, Monemi Alireza, Sealant Therapy.and Tooth Cavity Preventions. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012

 1. Tayebi Fard hamid, Khani Hassan, Abbaszadeh Mousarreza, Bashash masoumeh, Ghorbani Ameneh, Arab Mehdi, Public Partnerships and village Health. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Tayebi Fard Hamid, Moslemi Azam, Khani Hassan, Ghorbani Ameneh, Arab Mehdi, Motivating Colleagues. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Tayebi Fard Hamid, Khani Hassan, Ashourian Mohammadreza, Ghorbani Ameneh, Arab Mehdi, Training Villagers for Environmental and Public Hygiene Observance. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Tayebi Fard Hamid, Khani Hassan, Razieh Sobhani, Ghorbani Ameneh, Arab Mehdi, Improve Maternal Satisfaction Accompanied by their Husband’s. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Tayebi Fard hamid, Khani Hassan, Rezaee Sadeq, Ghorbani Ameneh, Arab Mehdi, Use of Sound in Labor Room according to Mother’s taste for Labor pain. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Tayebi Fard Hamid, Khani Hassan, Razieh Sobhani, Ghorbani Ameneh, Arab Mehdi, improvement of Qamar Improvement of the Service Buildings in Khandaqli Village. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Tayebi Fard Hamid, Khani Hassan, Abbas Zadeh Mousarreza, Bashash Masoumeh, Ghorbani Ameneh, Mohammad Rezapour Taha, Upgrading the rural and infectious waste management, Transport and disposal of solid waste collection and Separation. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Tayebi Fard Hamid, Moslemi Azam, Khani Hassan, Ghorbani Ameneh, Mohammad Rezapour Taha. Upgrading Serving Mothers with Correct answers Tested by Doctors. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Tayebi Fard Hamid, Sobhani Razieh, Ghorbani Ameneh, Mohammad Rezapour Taha, Upgrading Mothers with Small Library in Midwifery Room and Thin Books Related to Health, Family Planning and Child’s Health. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Tayebi Fard Hamid, Khani Hassan, Sobhani Razieh, Ghorbani Ameneh, Mohammad Rezapour Taha. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Tayebi Fard Hamid, Khani Hassan, Sobhani Razieh, Ghorbani Ameneh, Mohammad Rezapour Taha, Improving Delivery by the Presence of Pregnant’s Mother or one of her Relatives. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Tayebi Fard hamid, Khani Hassan, Rezaee Sadeq, Sobhani Razieh, Ghorbani Ameneh, Mohammad Rezapour Taha, Upgrading and Designing Handy Pamphlets with the subjects of Danger factors, Nutrition and Common Complaints. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Tayebi Fard hamid, Khani Hassan, Rezaee Sadeq, Sobhani Razieh, Ghorbani Ameneh, Rezapour Taha. The role of Prayers, Verse, Imam’s Utterances on promoting breastfeeding and nutrition Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Tayebi Fard hamid, Khani Hassan, Ghorbani Ameneh, Mohammad Rezapour Taha. Improvement of Pharmacy Productivity by Using Ready Labels Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Ramezani Shir kharkalaee Meysam, Mohseni Fatemeh, Seyyedi Tabari Seyyedeh Fatemeh, Marzbanfar Mohammad, , Khani Hassan, Ali Asqarian Ayli, Mousavi Mir Abbas, Alizadeh Mohammad, National Thalassemia Conference, opportunities and Challenges. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Ramezani Shirkhar kalaee Meysam, Mohseni Fatemeh, Mashhadi Mohammad Reza, Khani Hassan, Arasteh Majid, Holding Thalassemia conference and Treatment. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Ramezani Shirkhar kalaee Meysam Ali Asqarian Ayli, Dr. Vahid shahi Koorosh, Alizadeh Mohammad, Dr. Rostamian Alireza, Dr. Khani Hassan, Nursing events in Disease Treatment Center of Razi. Qaem Shahr. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Ramezani Shirkhar kalaee Meysam, Mohseni Fatemeh, Seyyedi Tabari Seyyede Fatemeh, Marzbanfar Mohammad, Khani Hassan, Ali Asqarian Ayli Mousavi Mir Abbas, Alizadeh Mohammad, Talebi Reza, Thalassemia Treatment events in Holy Prophet Saloon, Mazandaran the university of Medical Science, Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012

59 Ramezani Shirkhar kalaee, Ali Asqarian Ayli, Dr. Rostamian Alireza, Dr. Khani Hassan,    Preparing and Publishing Educational pamphlets for Thalassemia prevention. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012

 1. Ramezani Shirkhar kalaee, Montazeri Ali, Khani Hassan, Dr. Majdi Mohammad Reza, Seyyedi Tabari Seyyede Fatemeh, Publishing the book about Beta Thalassemia and the Ways of living with this Disease. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Ramezani Shirkhar kalaee, Khani Hassan, Mohseni Fatemeh, Tamadoni Ahmad, Share Poor mahmoud, Seyyedi Tabari Seyyede Fatemeh Publishing the Book of Conference Articles about Thalassemia. Opportunities and challenges. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Ramezani Shirkhar kalaee, Mohseni Fatemeh, Seyyedi Tabari Seyyede Fatemeh. Khani Hassan, Ali Asqarian Ayli, Talebi Reza, Construction of Urban advertising in Health status. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Ramezani Shirkhar kalaee, Mohseni Fatemeh, Seyyedi Tabari Seyyede Fatemeh. Khani. Hassan, Babaee Hannaneh. Implementation of Demographic, Psychological Health and Quality of Life in Thalassemia patients over 15 years. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Ramezani Shirkhar kalaee, Mohseni Fatemeh, Seyyedi Tabari Seyyede Fatemeh, Marzbanfar mohammad, Ali Asqarian Ayli, Alizadeh Mohammad, Khani Hassan Holding Summer School Workshops. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012

 

 1. Shokrollahi Nazi, Khani Hassan, Designing the Data Form According to the Design of Integrated Health Care for Pregnant mothers in Mone and Semelqan. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Shokrollahi Nazi, Khani Hassan, Review Some Aspect of Health Status in the Elderly (60 years) in Mane and Semelqan villages. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Sadeqi talab Hadi, Hosseinabadi Malihe, Khani Hassan, Eazazi bojnurdi fariba, Asgari Oveis, Reduction of Emissions resulting from the tiles using ISO 18001 Standards. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Eazazi bojnurdi fariba,Qorbanian Mojtaba, Sadeqi talab Hadi, Hosseinabadi Malihe, Khani Hassan, Asgari Oveis,Human and Environment Health and Security by Obtaining CE- Marketing. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Eazazi bojnurdi fariba, Khani Hassan, Sadeqi talab Hadi, Hosseinabadi Malihe, Asgari Oveis. Implementation of Planned Educational Services (ISO 10015) in Sabzevar, University of Tarbiat Moalem. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Rakhshani Fatemeh, Khani Hassan, Zarei Fatemeh, the University of Medical sciences Zahedan. Necessity for Registration and Publication of Best Practices in Primary Health Care System. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Tayebifard Hamid, Rezaee Sadeq, Khani Hassan, Shaddel Fatemeh, Qorbani Ameneh, Arab Mehdi, Improvement Performance of ToiletImprovement. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Majdi Mohammadreza, Nikparast Nader, Pouradineh Maryam, Baqerzadeh Ali, Khani Hassan, Sabery Karimian Maryam Considering the Frequency of Risk Factors in Teachers’ Vascular Diseases, North Khorasan Province. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Shokrollahi Nazi, Khani Hassan, Considering some Aspects of Health Situation in Elderly (60 Years). Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012

 

 1. Shokrollahi Nazi, Khani Hassan Designing the Data Form According to the Design of Integrated Health Care for Pregnant Mothers in Mone and Semelqan. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012

 

 1. Shokrollahi Nazi, Khani Hassan, Organizing Committee for Risky Pregnant Mothers Who Need Care in All Urban and Rural Health Centers. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Tayebifard Hamid, Rezaee Sadeq, Qorbani Ameneh. Promoting Health Index Based on Hejrat Projection Members. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Khani Hassan. National Portal of est Practices for Primary Health Care. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012
 1. Khani Hassan, Inter-Organizational Cooperation of Research Center for Public Health and Sustainable Development of Medical Science University in North Khorasan with Other Organizations, Universities, Offices and Research Centers. Second National and First International Conference of Best Practices in Primary Health Care. Bojnurd, 2012

Attendances at Work Shops as Teacher or Student:

2000, Scientific Paper Writing Methodology

2000, First AIDS, CPR

2000, Research Questionnaire Design

2001, Research Methodology

2002, Health Sciences Studies

2002, Medline

2006, NGO Managing

2009, Diagnosis and Treatment of Tuberculosis and AIDS

2010, Research Methodology

2011, Scientific Writing for Medical Journals

2011, SPSS

2011, Best Practices for PHC

2011, Research Methodology

2011, Scientific Writing for Medical Journals

2011, Best Practices for PHC

2011, Scientific Writing for Medical Journals

2011, Best Practices for PHC

2011, Scientific Writing for Medical Journals

2011, Best Practices for PHC

2011, Scientific Writing for Medical Journals

2011, Best Practices for PHC

2011, Research Methodology

2012, Systematic Review Studies

2012, Advanced SPSS and Biomathematics

2012, Best Practices for PHC

2012, Life Skills Promotion in Thalassemia

2012, Best Practices for Medical Education

2012, Healthy Rural Design

2012, Healthy and Safe Urban Design

2012, Health Education and Promotion System

2012, Cognitive and Behavioral Treatment in Addiction Patients on the Basis of Harm Reduction

2012, Best Practices for Scientific Journal Promotion

2012, First AIDS, CPR

2013, Systematic Review Studies

2014, Systematic Review Studies

2016, Clinical Case Report Writing

Hobbies & Activities:

Voluntary Social Activities, Human Right Activity, Writing, Reading, Gardening, Playing Football, Volleyball, and Ping-Pong, Mountain Climbing, Watching Sport and Film on T.V., Get together with my Family

Published Articles in journals:

1- H. Khani, M.R. Majdi, E. Azad Marzabadi, A. Montazeri, A. Ghorbani and M. Ramezani. Quality of life of Iranian β-thalassaemia major patients living on the southern coast of the Caspian Sea. EMHJ 2012; 18(4): 406-412.

2- Majdi MR, Khani H, Azadmarzabadi E, Montazeri A, Hallajian E, Babamahmodi F, Kariminasab MH. Knowledge, attitudes and practices towards HIV/AIDS among Iranian prisoners in Mazandaran province in the south-coast area of the Caspian Sea. EMHJ 2011; 17(12):904-10.

3- Gh. Godazandeh, H. Khani, A.R. Khalilian, Z. Atarod, A. Montazeri, M.A. Firozjaee, M. Ebrahimi, S. Ehteshamie, H. Tayebifard, A. Partovi, K. Rezaie Kalantari. Knowledge and Practices Related to Breast Cancer Prevention in Iranian Female Population, Multi-Center Study in 2004. Research Journal of Biological Sciences, 2008; 3(3): 282-9

4- Gh. Godazandeh, A.R. Khalilian, I. Maleki, H. Fakheri, F. Mahboob, H. Khani, S. Afzali. Randomized clinical trial of the effects of pyloromyotomy on transposed gastric emptying rate in patients with esophageal cancer, after esophagectomy & cervical esophagogastrostomy. Surgery J, 2008; 3(1): 6-12.

5- Moslemizadeh N, Isapour A, Payvandi S, Moosanejhad NA, Khani H. Effect of Varicocelectomy on Semen Analysis Parameters in Patients with Abnormal Semen Parameters. J Gorgan Uni Med Sci. 2005; 7 (1):34-38.

6- Hosseini S.H, Khani H, Khalilian A, Vahidshahi K. Psychological Aspects in Young Adults with Beta-Thalassemia Major, control group. J Mazandaran Univ Med Sci. 2007; 17 (59): 51-60.

7- Tavassoli-Ashrafi A, Khani H. The Epidemiological and Clinical Assessment of Admitted Burned Pregnant Women in Shahid Mottahary Hospital Burn Center between January 1998 and October 2003. J Mazandaran Univ Med Sci. 2007; 17 (59):110-114.

8- Farzin D, Khani H, Ëhteshami S. The Effect of Ascorbic Acid on Apomorphine-Induced Licking Behavior in Rat. J Mazandaran Univ Med Sci. 2005; 15 (46):1-8.

9- Khani H, Azadmarzabadi E, Kariminasab M.H, Jajvandiyan R, Tayebifard H, Johariniya S, Clinical Orthopedic And Rehabilitation Assessment Of Lower Limb Amputees Veterans In Mazandaran Province. Journal of Military Medicine. 2011; 12 (4): 229-234.

10- Majdi M.R, Mesdaghiniya A.R, Rakhshani F, Shariati M, Khani H, Design And Performance Of Iranian National Portal For Best Practice Of Primary Health Care, Journal of North Khorasan University of Medical Sci. 2011; 3(2): 65-68.

11- Moslemizadeh N, Payvandi S, Khani H, Farazmand T, Olfati N, Basirat S, Nvayi B, Effects Of Letrozole And Clomiphene Citrate On Ovarian Stimulation In Infertile Women, Journal of North Khorasan University of Medical Sci. 2011; 3(2): 69-74.

12- Khani H, Johariniya S, Kariminasab M.H, Ganji R, Azadmarzabadi E, Shakeri M, Bidarmaghzi M, An Evaluation Of Quality Of Life In Amputee Veterans In Mazandaran, Journal of North Khorasan University of Medical Sci. 2011; 3(1): 49-56.

13- Khani Hassan, Bidarmaghzi Mohadeseh, Hallajian Ebrahim, Azadmarzabadi Esfandear, Majdi Mohammad.Reza, Khezri Mojtaba. Knowledge, Attitudes, Belief and Practices in High School Students Related to AIDS in Mazandaran Province, Journal of North Khorasan University of Medical Sci. 2011; 3(3): 21-32.

14- Khani H, Abedini M, Zarvani A, Azadmarzabadi E, Montazeri A, Roshanbakhsh R, Ghorbani A. Effects of Topiramate in the Prevention of Drug Resistant Migraine Headache, Armaghane Danesh Bimonthly Journal of Yasuj University of Medical Sciences, 2009; 14(1(53)):1-11.

15- Khani H, Majdi M. R, Azadmarzabadi E, Montazeri A, Ghorbani A, Ramezani M. Quality Of Life In Iranian Beta-Thalassemia Major Patients Of Southern Coastwise Of The Caspian Sea, Journal of Behavioral Sciences, 2009; 2(4): 325-332.

16- Godazandeh G, Khani H, Afzali S, Khalilian A, Maleki E, Tirgar Fakheri H et al . The Effect of Esophagectomy and Cervical Esophagogastrostomy with or Without of Pyloromyotomy on Emptying of intrathoracic Stomach. J Mazandaran Univ Med Sci. 2007; 17 (60):48-57.

17- Godazandeh G, Khani H, Khalilian A, Âtarod Z, Firozjaee M, Partovi A et al. Knowledge and Practice Of Above 15 Years Old Females towards Breast Cancer Prevention in Sari Township, 2004. J Mazandaran Univ Med Sci. 2006; 16 (52):64-76.

18- Eshqi F, Abdi R, Khani H, Fazlolallahpour A, Alvandipour M, Tayebifard H. Utility of Magnetic Resonance Cholangiography, Ultrasonography and Liver Function Test in Preoperative Assessment of Patients with Symptomatic Cholecystolithiasis and Suspected Biliary Obstruction (A Comparative Study). J Mazandaran Univ Med Sci. 2007; 17 (58):17-29.

19- Khani Iurigh H. MD, Majdi MR. MD, Montazeri A. PhD, Hoseini SH. MD, Ghorbani A, Ramezani M, Seyedi Tabari SF, Mohseni F, Narimani B. Mental health status of beta-thalassemia major in Mazandaran Province in 2006. The Quarterly Journal of Fundamentals of Mental Health. 2007; 9 (35& 36): 85-96.

20- Khani H, Moslemizadeh N, Montazeri A, Godazandeh G.A, Ghorbani A. Breast Cancer Prevention: Knowledge, Attitudes and Practices among Iranian Health Workers in Southern Coastwise of the Caspian Sea in 2006: A Multi Center Study. Iranian Journal of Breast Diseases. 2008; 1(2): 28-37.

21- Galinimoghaddam T, Baghniavl M, Khani H. Comparative effects of nifedipine and magnesium sulfate in the treatment of preterm labor. JBUMS Journal of Babol University of Medical Sciences. 2005; 7(4(28)): 48-52.

22- Hassan Khani Iurigh, MohammadReza Majdi, Hassan Hajtalebi, Ameneh Ghorbani, HamidReza Hajtalebi. Knowledge, attitudes and practices towards breast cancer screening programs among Iranian rural female populations in North of IRAN. International Journal of Life Science & Pharma Research, 2016; 6(2): L14-L21.

23- Hassan Khani Iurigh, MohammadReza Majdi, Hassan Hajtalebi, Ameneh Ghorbani, HamidReza Hajtalebi. Knowledge, attitudes and practices towards breast cancer screening programs among Iranian urban female populations in North of IRAN. Argos Special Issue2, 2015; 297-309

24- Hassan Khani Iurigh, Davood Farzin, HamidReza Hajtalebi. The inhibitory effect of ascorbic acid on apomorphine-induced licking behavior is mediated by dopamine D2 receptor mechanisms in Rat. International Journal of Life Science & Pharma Research, 2016; 6(3): P26-P32.

25- Behzadfar F, Khani H, Arabkhazaeli N, Najafi M, Izadi F,et al. (2015) The Effect of Cognitive Behavior Therapies on the Tendency of Women Suicides Suffering Mood Disorders Based on Frustration and Depression Indicators. J Psychol Clin Psychiatry 3(4): 00145. DOI: 10.15406/ jpcpy.2015.03.00145

26- descriptionKhani H, Belir S, Zamani S, Zamani N. Efficacy of Dialectical Behavior Therapy on Depression. J Mazandaran Univ Med Sci. 2015; 25 (127):113-118

 

27- Hassan Hajtalebi, Hassan Khani Iurigh, Hamid Reza Hajtalebi.Treatment of Diabetic Foot Ulcer based on Iranian Effective Medicine. Asian J Clin Case Rep Trad Alt Med Summer 2016; 1(1): 1-8

28- Hassan Hajtalebi, Hassan Khani Iurigh, Hamid Reza Hajtalebi.Treatment of Diabetic Foot Ulcer based on Iranian Effective Medicine. Asian J Clin Case Rep Trad Alt Med Summer 2016; 1(1): 9-18

 

 

Book:

1) Ghodazandeh GR, Shafiee S, Tayebifard H, Zarenjad M, Khani H. Assessment and diagnostic approaches for breast diseases. Andisheyerafi Iranian, 2005.

ISBN: 964-8154-68-6

2) Khani H, Oshriyeh J, Aghamiri S, Majdi MR, Ghorbani A. Safety skills & first aids & energy productivity for general population Education. Arvij Iranian, 2007.

ISBN: 964-504-095-7

3) Moslemizadeh N, Khani H, Majdi MR, Madarshahi H, Ghorbani A, Montazeri A. How can we live with breast cancer? Jahad publication, 2008.

ISBN: 978-964-2940-22-6

4) Khani H, Majdi MR, Ramezani M, Oshriyeh J, Ghorbani A, Ghorbani A, Kariminasab MH, Hallajian E. How can we live with Thalassemia Major? Jahad publication, 2008.

ISBN: 978-964-2940-49-3

5) Khani H, Majdi MR, Tavasoli Ashrafi A, Pournaghi SJ, Mozafarjalali M. Diagnostic and treatment of emergency burn. Arvij Iranian, 2012.

ISBN: 978-964-504-150-0

6) Khani H, Majdi MR, Sabery Karimian M, Pournaghi SJ, Bidarmaghzi M. Learn more about Hyperlipidemia? Arvij Iranian, 2012.

ISBN: 978-964-504-151-7

7) Majdi MR, Khani H, Rahmani S, Vahidifar H, Pournaghi SJ. Introduction to GIS and its applications in health. Arvij Iranian, 2012.

ISBN: 978-964-504-152-4

8) Khani H, Majdi MR, Joharinia S, Navaee B, Yaghoubi M. Fitness nursing process of patients with breast cancer. Arvij Iranian, 2012.

ISBN: 978-964-504-153-1

9) Majdi MR, Khani H, Pournaghi SJ, Rafiee Manesh E, Navaee B. Smoking and ways to prevent its use. Arvij Iranian, 2012.

ISBN: 978-964-504-154-8

10) Jajvandian R, Majdi MR, Khani H, Ahmad Pour Sh, Khezri M. A review onthe biology of drug addiction. Arvij Iranian, 2012.

ISBN: 978-964-504-155-5

11) Khani H, Majdi MR, Joharinia S, Pournaghi SJ, Bidarmaghzi M. Learn more about HIV. Arvij Iranian, 2012.

ISBN: 978-964-504-156-2

12) Majdi MR, Khani H, Joharinia S, Pournaghi SJ, Bidarmaghzi M. How can we train the prevention of HIV/AIDS? Arvij Iranian, 2012.

ISBN: 978-964-504-157-9

13) Khani H, Majdi MR, Tayebifard H, Mozafarjalali M, Khezri M. First aid efforts in emergency. Arvij Iranian, 2012.

ISBN: 978-964-504-158-6

14) Khani H, Majdi MR, Shokrollahi N, Jafarzadeh Hesari M, Navaee B. How to born a healthy baby? Arvij Iranian, 2012.

ISBN: 978-964-504-159-3

15) Langari M, Khani H, Esmaeli Javid GhR, Pournaghi SJ, Razmi Reza A. Laser therapy. Arvij Iranian, 2012.

ISBN: 978-964-504-180-7

16) Majdi MR, Sabery Karimian M, Khani H, Nematy M. Hyperlipidemia. Arvij Iranian, 2012.

ISBN: 978-964-504-161-6

17) Ameryun A, Khani H, Majdi MR, Khosrojerdi M, Jafarzadeh Hesari M. Knowing the basics of crisis management in health centers. Arvij Iranian, 2012.

ISBN: 978-964-504-162-3

18) Khani H, Eazazi Bojnurdi F, Keivanfar V. Labor productivity in hospitals and health centers. Arvij Iranian, 2012.

ISBN: 978-964-504-164-7

19) Khani H, Majdi MR, Tayebifard H, Joharinia S, Arab M. How can we train the prevention of myocardial infarction? Arvij Iranian, 2012.

ISBN: 978-964-504-165-4

20) Majdi MR, Khani H, Tayebifard H, Joharinia S, Mozafarjalali M. Executive Basics of International Safe Community Program in North Khorasan. Arvij Iranian, 2012.

ISBN: 978-964-504-166-1

21) Khani H, Majdi MR, Tayebifard H, Zamiri T, Yaghoubi M. How can we live with Multiple sclerosis? Arvij Iranian, 2012.

ISBN: 978-964-504-167-8

22) Vahidi far H, Younessi Heravi MA, Khani H, Rahmani S, Yaghoubi M. Knowing the artificial intelligence basics in Biology sciences. Arvij Iranian, 2012.

ISBN: 978-964-504-168-5

23) Khani H, Majdi MR, Pournaghi SJ, Joharinia S, Bidarmaghzi M. How can we train the prevention of Hepatitis B? Arvij Iranian, 2012.

ISBN: 978-964-504-170-8

24) Namvar S, Khani H, Vahidi Far H, Younessi Heravi MA. Knowing the Chaos Theory in Social Health. Arvij Iranian, 2012.

ISBN: 978-964-504-174-6

25) Khani H, Younessi Heravi MA, Pilvar P, Samadi S, Vahidi Far H, Khezri M. Knowing the Bioinformatics Basics in Cell and Molecular Science. Arvij Iranian, 2012.

ISBN: 978-964-504-160-9

26- Fariba Eazazi Bojnurdi, Ebrahim Golmakani, Hassan Khani, Ruhollah Nader Mohammadinazer, Ovice Asgari, Shirin Heidari. Value Engineering in the Field of Health (Hospital). Ghaemshahr, Vandad Publisher, 2013.

ISBN: 978-600-7018-08-8

27- Ebrahim Golmakani, Fariba Eazazi Bojnurdi, Hassan Khani, Reza Ganji, Ovice Asgari, Shirin Heidari. Management of Creativity in the Field of Health (Hospitals). Ghaemshahr, Vandad Publisher, 2013.

ISBN: 978-600-7018-09-5

28- Zahra Hosseinzadeh, Hassan Khani, Hamzeh Vahidifar, Nader Nikparast, Mehdi Arab. Application of Fuzzy Models & Process of Hierarchy Analysis of Data Based on GIS in Crisis Management. Ghaemshahr, Vandad Publisher, 2013.

ISBN: 978-600-7018-11-8

29- Naeeme Eshghi, Hadi Khabbaz, Hassan Khani, Susan Rajabian, Yousef Kazemi, Nader Nikparast. Ultrasound Technology and Its Applications in Food Industry. Ghaemshahr, Vandad Publisher, 2013.

ISBN: 978-600-7018-12-5

30- Majid Estiri, Hadi Khabbaz, Somayeh Mousavi, Naeeme Eshghi, Hassan Khani, Alireza Monemi. Strategic Management (Theory to Practice). Ghaemshahr, Vandad Publisher, 2013, ISBN: 978-600-7018-13-2

31- Somayeh Mousavi, Naeeme Eshghi, Hadi Khabbaz, Majid Estiri, Hassan Khani, Alireza Monemi. Considering Effective Factors on Installation of TQM in Small-Medium Sizeed Entreprises (SME,s)(Applied Study). Ghaemshahr, Vandad Publisher, 2013.

ISBN: 978-600-7018-14-9

32- Seyed Hadi Hosseini, Hadi Khabbaz, Naeeme Eshghi, Hassan Khani, Mohsen Ranaie, Taha Mohamadrezapoor. Thinking Process to Manage Bottlenecks. Ghaemshahr, Vandad Publisher, 2013.

ISBN: 978-600-7018-15-6

33- Hamid Reza Javid, Fatemeh Rezaei Pirzman, Emad Memariani, Hassan Khani, Sara Samadi, Mehdi Arab. Landscape of Natural Environment in North Khorasan State. Ghaemshahr, Vandad Publisher, 2013.

ISBN: 978-600-7018-16-3

34- Hamzeh Vahidi Far, Mahboubeh Ardebili fard, Ebrahim Golmakani, Hassan Khani, Mohammad Ali Vahidi Far. M-Learning in Medicine. Ghaemshahr, Vandad Publisher, 2013. ISBN: 978-600-7018-22-4

35- Alireza Barati, Ebrahim Golmakani, Morteza Mousavi Jajarmi, Hassan Khani, Hamid Tayebifard, Alireza Monemi. Essence of Management in Viewpoint of Islam. Ghaemshahr, Vandad Publisher, 2013.

ISBN: 978-600-7018-25-5

36- Narges Arab Khazaeli, Fatemeh Behzadfar, Ebrahim Golmakani, Hassan Khani, Sahar Yazdani, Aida Ghoranjik. Stress and Intervention of Mindfulness Based Stress Reduction. Ghaemshahr, Vandad Publisher, 2013.

ISBN: 978-600-7018-30-9

37- Fatemeh Behzadfar, Hassan Khani, Mahboobeh Majdi, Yousef Kazemi, Mohammad Shakeri, Elaheh Mohammadi. Sexual Harassment in the Workplace and Empowerment Strategies against It. Ghaemshahr, Vandad Publisher, 2013.

ISBN: 978-600-7018-32-3

38- Mohammad Shakeri, Ebrahim Golmakani, Hassan Khani, Aghdas Hamidi, Fariba Eazazi Bojnurdi, Majid Rahmatpour. Communication and Leadership Skills. Ghaemshahr, Vandad Publisher, 2013.

ISBN:  978-600-7018-38-5

39- Hamidreza Sodagar, Hassan Khani, Seyed Reza Al Taha, Mohammad Shakeri, Fariba Eazazi Bojnurdi, Hadi Nabi Zadeh. Human Resources E-Training and E-Learning Organizations. Ghaemshahr, Vandad Publisher, 2013.

ISBN: 978-600-7018-44-6

40- Zahra Hosseinzadeh, Hassan Khani, Ebrahim Golmakani, Hamzeh Vahidifar, Reza Soltani Moghadam. Application of SWOT Model in Strategic Assessment of Potential for Health Tourism Development. Ghaemshahr, Vandad Publisher, 2013.

ISBN: 978-600-7018-45-3

41- Fatemeh Barzegar, Hassan Khani, Ali Talea, Maryam Jafargholian, Amaneh Ghorbani, Tayyebeh Zendehdel. Introduction to Data Mining and Fuzzy Logic Diagnosis of Diseases. Under the Scientific Supervision; Prof. Maryam Razzaghy Azar. Ghaemshahr, Vandad Publisher, 2016. ISBN: 978-600-7018-49-1.

42- Ali Talea, Amaneh Ghorbani, Hassan Khani, Hassan Hajtalebi, Ahdieh Maleki, Maryam Jafargholian. Learn How to Self-Care in the Diabetes Prevention and Control. Under the Scientific Supervision; Prof. Maryam Razzaghy Azar. Ghaemshahr, Vandad Publisher, 2016.

ISBN: 978-600-7018-47-7.

43- Hassan Hajtalebi, Amaneh Ghorbani, Hassan Khani, Ali Talea, Ahdieh Maleki, Maryam Jafargholian. Learn How to Self-Care in the HTN Prevention and Control. Under the Scientific Supervision; Prof. Maryam Razzaghy Azar. Ghaemshahr, Vandad Publisher, 2016.

ISBN: 978-600-7018-46-0.

44- Ahdieh Maleki, Hassan Khani, Ali Talea, Hassan Hajtalebi, Amaneh Ghorbani, Dr. Maryam Jafargholian. Learn How to Self-Care in the Myocardial Infarction Prevention and Control. Under the Scientific Supervision; Prof. Maryam Razzaghy Azar. Ghaemshahr, Vandad Publisher, 2016. ISBN: 978-600-7018-43-9.

45- Ali Talea; MD, Hassan Khani, Amaneh Ghorbani, Tayyebeh Zendehdel, Hamidreza Hajtalebi, Maryam Arabi. Applied Principles of Journalistic Reference in the Studies of Health Behavior. Under the Scientific Supervision; Prof. Maryam Razzaghy Azar.  Ghaemshahr, Vandad Publisher, 2016.

ISBN: 978-600-7018-42-2

46- Ali Talea, Hassan Khani, Fatemeh Behzadfar, Amaneh Ghorbani, Tayyebeh Zendehdel, Hamidreza Hajtalebi. Applied Principles of Health Behavioral Science Research Methods. Under the Scientific Supervision; Prof. Maryam Razzaghy Azar. Ghaemshahr, Vandad Publisher, 2016. ISBN: 978-600-7018-28-6.

47- Ali Talea, Hassan Khani, Amaneh Ghorbani, Tayyebeh Zendehdel, Hamidreza Hajtalebi, Maryam Arabi. Applied Methods for Determining the Sample Size in the Studies of Health Behavior. Under the Scientific Supervision; Prof. Maryam Razzaghy Azar. Ghaemshahr, Vandad Publisher, 2016.

ISBN:  978-600-7018-40-8.

48- Ali Talea, Hassan Khani, Fatemeh Behzadfar, Maryam Jafargholian, Tayyebeh Zendehdel, Hamidreza Hajtalebi. SPSS Software Applied Training. Under the Scientific Supervision; Prof. Maryam Razzaghy Azar. Ghaemshahr, Vandad Publisher, 2016.

ISBN: 978-600-7018-29-3

49- Ali Talea, Hassan Khani, Amaneh Ghorbani, Tayyebeh Zendehdel, Hamidreza Hajtalebi, Maryam Arabi. Familiar the Types of Research Studies in Health Behavioral Sciences. Under the Scientific Supervision; Prof. Maryam Razzaghy Azar. Ghaemshahr, Vandad Publisher, 2016. ISBN: 978-600-7018-41-5.

Underway Researches, These studies were approved by the research and ethics review committees of two institutions: (1) Iranian Applied Research Center for Public Health and Sustainable Development (IRCPHD); (2) Deputy of Research and Technology, North Khorasan University of Medical Sciences, in 2012:

Incident Command System & Safe Community, Research Unite, IRCPHD:

1- Mohadese Bidarmaghzi, Seyed Javad Poornaghi, Mohsen Khosrojerdi, Mohamadreza Majdi, Hassan Khani, Gholamreza Ekbatan, Mahsa Jafarzadeh, Hamideh Bahrami. Incident Command System for hospital disaster in emergency wards in North Khorasan state.

2- Mohadese Bidarmaghzi, Seyed Javad Poornaghi, Mohsen Khosrojerdi, Mohamadreza Majdi, Hassan Khani, Gholamreza Ekbatan, Mahsa Jafarzadeh, Hamideh Bahrami. Incident Command System for hospital disaster in wards and operating rooms in North Khorasan state.

3- Mohadese Bidarmaghzi, Seyed Javad Poornaghi, Mohsen Khosrojerdi, Mohamadreza Majdi, Hassan Khani, Gholamreza Ekbatan, Mahsa Jafarzadeh, Hamideh Bahrami. Incident Command System for hospital disaster in medical records ward in North Khorasan state.

5- Masood Mozafarjalali, Seyed Javad Poornaghi, Mohsen Khosrojerdi, Mohamadreza Majdi, Hassan Khani, Hamideh Bahrami, Mahsa Jafarzadeh. Incident Command System for disaster in pre-hospital Services in North Khorasan state.

6- Masood Mozafarjalali, Seyed Javad Poornaghi, Mohsen Khosrojerdi, Mohamadreza Majdi, Hassan Khani, Hamideh Bahrami, Mahsa Jafarzadeh. Incident Command System for disaster in Rural & Urban Health and Medical Centers in North Khorasan state.

Evidence Based Medicine, Research Unite, IRCPHD:

7- Shirin Heidari, Seyed Javad Poornaghi, Nahid Olfati, Hassan Khani, Mohamadreza Majdi, Nader Nikparast. Barriers to and influencing factors of research utilization in general practitioners of the North Khorasan state.

8- Shirin Heidari, Seyed Javad Poornaghi, Nahid Olfati, Hassan Khani, Mohamadreza Majdi. Barriers to and influencing factors of research utilization in specialist physicians of North Khorasan state.

9- Shirin Heidari, Seyed Javad Poornaghi, Nahid Olfati, Hassan Khani, Mohamadreza Majdi, Mohsen Sabermoghadam. Barriers to and influencing factors of research utilization in supervisors of the methadone maintenance therapy (MMT) in North Khorasan state.

10- Shirin Heidari, Seyed Javad Poornaghi, Nahid Olfati, Hassan Khani, Mohamadreza Majdi. Evaluation of the patient safety climate: survey of health care providers in academic hospitals of North Khorasan state.

11- Shirin Heidari, Seyed Javad Poornaghi, Nahid Olfati, Hassan Khani, Mohamadreza Majdi. Integration of medical leadership and management into the undergraduate general medicine curriculum.

Women Health, Research Unite, IRCPHD:

12- Bahareh Navaei, Mohamadreza Majdi, Hamid Tayebifard, Hassan Khani, Ellieh Mortazavi, Nader Nikparast, Mahboobeh Tabatabaeichehr, Maryam Pooradineh, Sareh Basirat, Shirin Heidari. Outcomes of preconception care in women of childbearing age referred to urban and rural health centers in North Khorasan state.

13- Bahareh Navaei, Mohamadreza Majdi, Hamid Tayebifard, Hassan Khani, Ellieh Mortazavi, Nader Nikparast, Mahboobeh Tabatabaeichehr, Maryam Pooradineh, Sareh Basirat, Shirin Heidari. Outcomes of prenatal care in pregnant women referred to urban and rural health centers in North Khorasan state.

14- Bahareh Navaei, Mohamadreza Majdi, Hamid Tayebifard, Hassan Khani, Ellieh Mortazavi, Nader Nikparast, Mahboobeh Tabatabaeichehr, Maryam Pooradineh, Sareh Basirat, Shirin Heidari. Outcomes of postpartum care in women of reproductive age referred to urban and rural health centers in North Khorasan state.

15- Bahareh Navaei, Ellieh Mortazavi, Hassan Khani, Mohamadreza Majdi, Mahboobeh Tabatabaeichehr, Hamideh Bahrami, Mohadese Bidarmaghzi, Maryam Arabi. Knowledge, Attitudes, beliefs and practices of Iranian physician Population toward reproductive health, vaginal infections and cervical cancer prevention programs in North Khorasan state.

16- Bahareh Navaei, Ellieh Mortazavi, Hassan Khani, Mohamadreza Majdi, Mahboobeh Tabatabaeichehr, Hamideh Bahrami, Mohadese Bidarmaghzi, Maryam Arabi. Knowledge, Attitudes, beliefs and practices of Iranian Health worker Population toward reproductive health, vaginal infections and cervical cancer prevention programs in North Khorasan state.

17- Bahareh Navaei, Ellieh Mortazavi, Hassan Khani, Mohamadreza Majdi, Mahboobeh Tabatabaeichehr, Hamideh Bahrami, Mohadese Bidarmaghzi, Maryam Arabi. Knowledge, Attitudes, beliefs and practices of urban and rural women toward reproductive health, vaginal infections and cervical cancer prevention programs in North Khorasan state.

18- Bahareh Navaei, Ellieh Mortazavi, Hassan Khani, Mohamadreza Majdi, Mahboobeh Tabatabaeichehr, Maryam Arabi, Mohadese Bidarmaghzi, Taha Mohamadrezapoor. Knowledge, attitudes and practices towards breast cancer prevention programs among Iranian Health Worker Population in North Khorasan state.

19- Bahareh Navaei, Ellieh Mortazavi, Hassan Khani, Mohamadreza Majdi, Mahboobeh Tabatabaeichehr, Maryam Arabi, Mohadese Bidarmaghzi, Taha Mohamadrezapoor. Knowledge, attitudes and practices towards breast cancer screening programs among physicians in North Khorasan state.

20- Bahareh Navaei, Ellieh Mortazavi, Hassan Khani, Mohamadreza Majdi, Mahboobeh Tabatabaeichehr, Maryam Arabi, Mohadese Bidarmaghzi, Taha Mohamadrezapoor. Knowledge, attitudes and practices towards breast cancer prevention programs among urban female in North Khorasan state.

21- Bahareh Navaei, Ellieh Mortazavi, Hassan Khani, Mohamadreza Majdi, Mahboobeh Tabatabaeichehr, Maryam Arabi, Mohadese Bidarmaghzi, Taha Mohamadrezapoor. Knowledge, attitudes and practices towards breast cancer screening programs among Rural Female Population in North Khorasan state.

Pediatrics Health, Research Unite, IRCPHD:

22- Bahareh Navaei, Mohamadreza Majdi, Hassan Khani, Nader Nikparast, Maryam Pooradineh, Sareh Basirat, Shirin Heidari. Outcomes of infants care one to 45 days in urban and rural health centers in North Khorasan state.

23- Bahareh Navaei, Mohamadreza Majdi, Hassan Khani, Nader Nikparast, Maryam Pooradineh, Sareh Basirat, Shirin Heidari. Outcomes of health care for children under one year referred to urban and rural health centers of North Khorasan state.

24- Bahareh Navaei, Mohamadreza Majdi, Hassan Khani, Nader Nikparast, Maryam Pooradineh, Sareh Basirat, Shirin Heidari. Outcomes of children care 3 to 8 years in urban and rural health centers in North Khorasan state.

Addiction, Research Unite, IRCPHD:

25- Taha Mohamadrezapoor, Mohamadreza Majdi, Hassan Khani, Mohsen Sabermoghadam, Mohammad Shakeri, Zahra Vadadian, Hamid Tayebifard, Parisa Pilvar. Substance abuse pattern and some associated factors in secondary and high school students in North Khorasan state.

26- Mahdi Arab, Mohamadreza Majdi, Hassan Khani, Mohsen Sabermoghadam, Mohammad Shakeri, Zahra Vadadian, Hamid Tayebifard, Parisa Pilvar. Substance abuse and dependence and some associated factors in students of universities of North Khorasan state.

27- Mohadese Bidarmaghzi, Mohamadreza Majdi, Hassan Khani, Mohsen Sabermoghadam, Mohammad Shakeri, Zahra Vadadian, Hamid Tayebifard, Fariba Eazazi Bojnurdi. Substance abuse and dependence and some associated factors in offices, institutions and government agencies staff in North Khorasan state.

28- Taha Mohamadrezapoor, Mohamadreza Majdi, Hassan Khani, Mohsen Sabermoghadam, Mohammad Shakeri, Zahra Vadadian, Hamid Tayebifard, Tayebe Zamiri. Substance abuse and dependence and some associated factors in the small, medium and large industrial workers of North Khorasan state.

29- Mohsen Yaghubi, Mohamadreza Majdi, Hassan Khani, Mohsen Sabermoghadam, Mohammad Shakeri, Zahra Vadadian, Hamid Tayebifard, Maryam Arabi. Substance abuse and dependence and some associated factors in the Villagers above 15 years in North Khorasan state.

30- Mojtaba Khezri, Mohamadreza Majdi, Hassan Khani, Mohsen Sabermoghadam, Mohammad Shakeri, Zahra Vadadian, Hamid Tayebifard, Amaneh Ghorbani. Substance abuse and dependence and some associated factors in addicts referred to treatment and addiction counseling centers in North Khorasan state.

31- Masood Mozafarjalali, Mohamadreza Majdi, Hassan Khani, Mohsen Sabermoghadam, Mohammad Shakeri, Zahra Vadadian, Hamid Tayebifard, Maryam Arabi. Substance abuse and dependence and some associated factors in prisoners in North Khorasan state.

32- Taha Mohamadrezapoor, Mohamadreza Majdi, Hassan Khani, Mohsen Sabermoghadam, Mohammad Shakeri, Zahra Vadadian, Hamid Tayebifard, Parisa Pilvar. The status of knowledge, attitude and beliefs and some associated factors in secondary and high school students in North Khorasan state.

33- Mahdi Arab, Mohamadreza Majdi, Hassan Khani, Mohsen Sabermoghadam, Mohammad Shakeri, Zahra Vadadian, Hamid Tayebifard, Parisa Pilvar. Knowledge, attitudes and beliefs about drug abuse and drug dependence and its associated factors in students of universities of North Khorasan state.

34- Mohadese Bidarmaghzi, Mohamadreza Majdi, Hassan Khani, Mohsen Sabermoghadam, Mohammad Shakeri, Zahra Vadadian, Hamid Tayebifard, Fariba Eazazi Bojnurdi. Knowledge, attitudes and beliefs about drug abuse and drug dependence and its associated factors in the in offices, institutions and government agencies staff in North Khorasan state.

35- Taha Mohamadrezapoor, Mohamadreza Majdi, Hassan Khani, Mohsen Sabermoghadam, Mohammad Shakeri, Zahra Vadadian, Hamid Tayebifard, Tayebe Zamiri. Knowledge, attitudes and beliefs about drug abuse and drug dependence and its associated factors in the small, medium and large industrial workers of North Khorasan state.

36- Mohsen Yaghubi, Mohamadreza Majdi, Hassan Khani, Mohsen Sabermoghadam, Mohammad Shakeri, Zahra Vadadian, Hamid Tayebifard, Maryam Arabi. Knowledge, attitudes and beliefs about drug abuse and drug dependence and its associated factors in the Villagers above 15 years in North Khorasan state.

37- Mojtaba Khezri, Mohamadreza Majdi, Hassan Khani, Mohsen Sabermoghadam, Mohammad Shakeri, Zahra Vadadian, Hamid Tayebifard, Amaneh Ghorbani. Knowledge, attitudes and beliefs about drug abuse and drug dependence and its associated factors in the addictive that referred to addictive clinics in North Khorasan state.

38- Masood Mozafarjalali, Mohamadreza Majdi, Hassan Khani, Mohsen Sabermoghadam, Mohammad Shakeri, Zahra Vadadian, Hamid Tayebifard, Maryam Arabi. Knowledge, attitudes and beliefs about drug abuse and drug dependence and its associated factors in the prisoners in North Khorasan state.

Behavioral Sciences & Life Skills Promotion, Research Unite, IRCPHD:

39- Mohadese Bidarmaghzi, Mohamadreza Majdi, Hamid Tayebifard, Hassan Khani, Mohammad Shakeri, Afshin Delshad, Maryam Arabi, Mahdi Arab, Mahboobeh Majdi. Quality of life, mental health, life satisfaction and life performance among general population in North Khorasan state.

40- Mohadese Bidarmaghzi, Mohammad Shakeri, Hassan Khani, Mohamadreza Majdi, Mahboobe Majdi, Hamideh Bahrami, Fariba Eazazi Bojnurdi, Maryam Arabi. Emotional intelligence and mental health with academic success of students in mathematics lesson in North Khorasan State.

41- Taha Mohamadrezapoor, Mohammad Shakeri, Hassan Khani, Mohamadreza Majdi, Mahboobe Majdi, Hamideh Bahrami, Fariba Eazazi Bojnurdi, Maryam Arabi. Quality of life and mental health of family members of prisoners in North Khorasan state.

42- Taha Mohamadrezapoor, Mohammad Shakeri, Hassan Khani, Mohamadreza Majdi, Mahboobe Majdi, Hamideh Bahrami, Fariba Eazazi Bojnurdi, Maryam Arabi. Quality of life and mental health in prisoners of North Khorasan state.

43- Alireza Monemi, Mohammad Shakeri, Hassan Khani, Mohamadreza Majdi, Seyed Javad Poornaghi, Mehri Farshad, Hamid Tayebifard, Parisa Pilvar. The relationship between the Cancer and quality of life in North Khorasan State, a case –control study

44- Alireza Monemi, Mohammad Shakeri, Hassan Khani, Mohamadreza Majdi, Seyed Javad Poornaghi, Mehri Farshad, Hamid Tayebifard, Parisa Pilvar. The relationship between the cancer and life quality of family members in North Khorasan State, a case –control study

45- Alireza Monemi, Mohammad Shakeri, Hassan Khani, Mohamadreza Majdi, Seyed Javad Poornaghi, Mehri Farshad, Hamid Tayebifard, Parisa Pilvar. The relationship between the Dialysis disease and life quality of family members in North Khorasan State, a case –control study

46- Alireza Monemi, Mohammad Shakeri, Hassan Khani, Mohamadreza Majdi, Seyed Javad Poornaghi, Mehri Farshad, Hamid Tayebifard, Parisa Pilvar. The relationship between the Dialysis disease and quality of life of North Khorasan State, a case –control study

47- Alireza Monemi, Mohammad Shakeri, Hassan Khani, Mohamadreza Majdi, Seyed Javad Poornaghi, Mehri Farshad, Hamid Tayebifard, Parisa Pilvar. The relationship between the Multiple sclerosis disease and quality of life in North Khorasan State, a case –control study

48- Alireza Monemi, Mohammad Shakeri, Hassan Khani, Mohamadreza Majdi, Seyed Javad Poornaghi, Mehri Farshad, Hamid Tayebifard, Parisa Pilvar. The relationship between the Multiple sclerosis disease and life quality of family members in North Khorasan State, a case –control study

Health Behavior, Research Unite, IRCPHD:

49- Mohadese Bidarmaghzi, Mohamadreza Majdi, Ahmad Mehrabi, Hassan Khani, Seyed Javad Poornaghi, Hamid Tayebifard, Mahboobeh Tabatabaeichehr, Maryam Arabi. Knowledge, Attitudes, Beliefs, and Practices related to AIDS among Iranian urban and rural women in North Khorasan state.

50- Mohadese Bidarmaghzi, Mohamadreza Majdi, Ahmad Mehrabi, Hassan Khani, Seyed Javad Poornaghi, Hamid Tayebifard, Mahboobeh Tabatabaeichehr, Maryam Arabi. Knowledge, Attitudes, Beliefs, and Practices related to AIDS among Teachers and Health Workers of North Khorasan state.

51- Mohadese Bidarmaghzi, Mohamadreza Majdi, Ahmad Mehrabi, Hassan Khani, Seyed Javad Poornaghi, Hamid Tayebifard, Mahboobeh Tabatabaeichehr, Maryam Arabi. Knowledge, Attitudes, Beliefs, and Practices related to AIDS among Prisons in North Khorasan state.

52- Mohadese Bidarmaghzi, Mohamadreza Majdi, Ahmad Mehrabi, Hassan Khani, Seyed Javad Poornaghi, Hamid Tayebifard, Mahboobeh Tabatabaeichehr, Maryam Arabi. Knowledge, Attitudes, Beliefs, and Practices related to AIDS among Iranian Students in North Khorasan state.

53- Mohadese Bidarmaghzi, Mohamadreza Majdi, Ahmad Mehrabi, Hassan Khani, Seyed Javad Poornaghi, Hamid Tayebifard, Mahboobeh Tabatabaeichehr, Maryam Arabi. Knowledge, attitudes, believes and practices of general population towards cancer in North Khorasan state.

Health Managing & Economics, Research Unite, IRCPHD:

54- Mohsen Yaghubi, Mohamadreza Majdi, Hassan Khani, Hamid Tayebifard, Seyed Javad Poornaghi, Nader Nikparast, Babak Farrokhi, Fariba Eazazi Bojnurdi. Health care costs in elderly people in North Khorasan state.

55-Alireza Monemi, Mohamadreza Majdi, Hassan Khani, Fariba Eazazi Bojnurdi, Babak Farrokhi, Mohammad Shakeri, Maryam Arabi, Abolghasem Tavatao. Calculate The Areas Of Productivity Indicators In University In North Khorasan State.

56- Alireza Monemi, Mohamadreza Majdi, Hassan Khani, Fariba Eazazi Bojnurdi, Babak Farrokhi, Mohammad Shakeri, Maryam Arabi, Abolghasem Tavatao. Calculate the Areas of Productivity Indicators in Hospitals in North Khorasan State.

57- Alireza Monemi, Mohamadreza Majdi, Hassan Khani, Fariba Eazazi Bojnurdi, Babak Farrokhi, Mohammad Shakeri, Maryam Arabi. Quality of life, mental health and behavioral disorders of all employees of North Khorasan University of Medical Sciences.

58- Alireza Monemi, Mohamadreza Majdi, Hassan Khani, Fariba Eazazi Bojnurdi, Babak Farrokhi, Mohammad Shakeri, Maryam Arabi. Welfare and Economic Status of Employees in North Khorasan University of Medical Sciences.

59- Alireza Monemi, Mohamadreza Majdi, Hassan Khani, Fariba Eazazi Bojnurdi, Babak Farrokhi, Mohammad Shakeri, Maryam Arabi. Physical health of employees of North Khorasan University of medical sciences.

60- Mojtaba Khezri, Seyed Javad Poornaghi, Mohsen Khosrojerdi, Hassan Khani, Mohamadreza Majdi, Hamideh Bahrami, Mahsa Jafarzadeh. Status of Incident Command Management for disaster in blood transfusion and blood bank departments in North Khorasan state.

61- Mojtaba Khezri, Seyed Javad Poornaghi, Mohsen Khosrojerdi, Hassan Khani, Mohamadreza Majdi, Hamideh Bahrami, Mahsa Jafarzadeh. Aberrant consumption causes of blood products in wards hospitals of North Khorasan state.

62- Mojtaba Khezri, Seyed Javad Poornaghi, Mohsen Khosrojerdi, Hassan Khani, Mohamadreza Majdi, Hamideh Bahrami, Mahsa Jafarzadeh. The consumption level of blood products in hospitals emergency in North Khorasan state.

Health Elderly, Research Unite, IRCPHD:

63- Mohsen Yaghubi, Mohamadreza Majdi, Hassan Khani, Mohammad Shakeri, Mahboobe Majdi, Hamideh Bahrami, Fariba Eazazi Bojnurdi, Maryam Arabi. Physical health status in elderly people in North Khorasan state.

64- Mohsen Yaghubi, Mohamadreza Majdi, Hassan Khani, Hamid Tayebifard, Seyed Javad Poornaghi, Nader Nikparast, Babak Farrokhi, Fariba Eazazi Bojnurdi, Mahboobe Majdi. Quality of life, mental health, life satisfaction and life performance among elderly people in North Khorasan state.

65- Mohsen Yaghubi, Mohamadreza Majdi, Hassan Khani, Hamid Tayebifard, Seyed Javad Poornaghi, Nader Nikparast, Babak Farrokhi, Fariba Eazazi Bojnurdi. Physical activities and daily skills with elderly health in North Khorasan State.

Health Services Management, Research Unite, IRCPHD:

66- Masood Mozafarjalali, Reza Ganji, Hassan Khani, Mohamadreza Majdi, Seyed Javad Poornaghi, Gholamreza Ekbatan, Maryam Arabi. Knowledge, attitudes, beliefs and performance of teachers and health workers towards first relief aid in North Khorasan State.

67- Masood Mozafarjalali, Reza Ganji, Hassan Khani, Mohamadreza Majdi, Seyed Javad Poornaghi, Gholamreza Ekbatan, Maryam Arabi. Knowledge, attitudes, beliefs and performance of different population groups towards first relief aid in the State of North Khorasan State.

68- Masood Mozafarjalali, Reza Ganji, Hassan Khani, Mohamadreza Majdi Seyed Javad Poornaghi, Gholamreza Ekbatan, Maryam Arabi. Satisfaction level of visitors to various therapeutic parts of hospitals in North Khorasan State.

69- Masood Mozafarjalali, Reza Ganji, Hassan Khani, Mohamadreza Majdi Seyed Javad Poornaghi, Gholamreza Ekbatan, Maryam Arabi. Assessment of the satisfaction level of visitors to emergency departments of hospitals in North Khorasan State.

70- Masood Mozafarjalali, Reza Ganji, Hassan Khani, Mohamadreza Majdi Seyed Javad Poornaghi, Gholamreza Ekbatan, Maryam Arabi. The quality of medical services approach to the various entrances, Triage, service speed, persistence in department, and referral rates in hospital emergency departments in North Khorasan State.

GIS & Biomathematics, Research Unite, IRCPHD:

71- Taha Mohamadrezapoor, Mohamadreza Majdi, Hassan Khani, Hamzeh Vahidifar, Nader Nikparast, Sahar Rahmani, Babak Farrokhi, Afshin Delshad. Distribution of substance abuse and dependence and some associated factors in North Khorasan state with using of geographical information system.

72- Taha Mohamadrezapoor, Mohamadreza Majdi, Hassan Khani, Hamzeh Vahidifar, Nader Nikparast, Sahar Rahmani, Babak Farrokhi, Afshin Delshad. Communicable diseases distribution considering the pollution factors and determination of high risk regions in North Khorasan State with using of Geographic Information System.

73- Taha Mohamadrezapoor, Mohamadreza Majdi, Hassan Khani, Hamzeh Vahidifar, Nader Nikparast, Sahar Rahmani, Babak Farrokhi, Afshin Delshad. Distribution of diabetes and hypertension in North Khorasan State with using geographic information system analysis.

74- Taha Mohamadrezapoor, Mohamadreza Majdi, Hassan Khani, Hamzeh Vahidifar, Nader Nikparast, Sahar Rahmani, Babak Farrokhi, Afshin Delshad. Analyzing Distribution Social Impairments and Crime and felony in use GIS in State North Khorasan State.

Health Family, Research Unite, IRCPHD:

75- Mahdi Arab, Mohamadreza Majdi, Fariba Eazazi Bojnurdi, Hassan Khani, Mehdi Feisabadi, Nader Nikparast, Tayebe Zamiri, Zahra Rahmanieh. knowledge, attitudes, beliefs and performance indicators governing marriage and family formation over three generations among the different ethnicities in the State of North Khorasan State.

76- Mahdi Arab, Mohamadreza Majdi, Fariba Eazazi Bojnurdi, Hassan Khani, Mehdi Feisabadi, Nader Nikparast, Tayebe Zamiri, Zahra Rahmanieh. Assessment of the marriage pattern among the ethnicities in North Khorasan State.

77- Mahdi Arab, Mohamadreza Majdi, Fariba Eazazi Bojnurdi, Hassan Khani, Mehdi Feisabadi, Nader Nikparast, Tayebe Zamiri, Zahra Rahmanieh. Effect of life skills education on marital life satisfaction among rural and urban communities of various ethnicities in North Khorasan State.

78- Mahdi Arab, Mohamadreza Majdi, Fariba Eazazi Bojnurdi, Hassan Khani, Mehdi Feisabadi, Nader Nikparast, Tayebe Zamiri, Zahra Rahmanieh. Marital life satisfaction and its effective factors in urban and rural community among the different ethnicities in North Khorasan State.

79- Mahdi Arab, Mohamadreza Majdi, Fariba Eazazi Bojnurdi, Hassan Khani, Mehdi Feisabadi, Nader Nikparast, Tayebe Zamiri, Zahra Rahmanieh. Assessment of the epidemiological and etiologic factors of early marriage among rural women of various ethnicities in North Khorasan State.

80- Mahdi Arab, Mohamadreza Majdi, Fariba Eazazi Bojnurdi, Hassan Khani, Mehdi Feisabadi, Nader Nikparast, Tayebe Zamiri, Zahra Rahmanieh. Assessment of the epidemiological and etiologic factors of frequent marriage and non frequent marriage among men and women (after divorce and death of spouse) in North Khorasan State.

81- Mahdi Arab, Mohamadreza Majdi, Fariba Eazazi Bojnurdi, Hassan Khani, Mehdi Feisabadi, Nader Nikparast, Tayebe Zamiri, Zahra Rahmanieh. Level of sexual satisfaction in people referred to the familial courts of North Khorasan State.

82- Mahdi Arab, Mohamadreza Majdi, Fariba Eazazi Bojnurdi, Hassan Khani, Mehdi Feisabadi, Nader Nikparast, Tayebe Zamiri, Zahra Rahmanieh. Education needs prior to marriage in the urban and rural couples among the different ethnicities in coursing to health- treatment centers in North Khorasan State.

83- Mahdi Arab, Mohamadreza Majdi, Fariba Eazazi Bojnurdi, Hassan Khani, Mehdi Feisabadi, Nader Nikparast, Tayebe Zamiri, Zahra Rahmanieh. Status of consanguineous marriage and factors effecting in rural community among the different ethnicities in the State of North Khorasan.

84- Mahdi Arab, Mohamadreza Majdi, Fariba Eazazi Bojnurdi, Hassan Khani, Mehdi Feisabadi, Nader Nikparast, Tayebe Zamiri, Zahra Rahmanieh. Assessment of the View of North Khorasan State Nomads Men towards Family Planning (Based on the Behavioral Intention Model).

Control & Prevention of Cardiovascular Diseases, Research Unite, IRCPHD:

85- Alireza Monemi, Mohamadreza Majdi, Maryam Saberi Karimian, Hassan Khani, Habibeh Sadat Shakeri, Maryam Mozhd Kanlu, Amaneh Ghorbani. The awareness, attitude and practice among teachers and health workers to the risk factors of cardiovascular disease in North Khorasan State.

86- Alireza Monemi, Mohamadreza Majdi, Maryam Saberi Karimian, Hassan Khani, Habibeh Sadat Shakeri, Maryam Mozhd kanlu, Amaneh Ghorbani. The awareness, attitude and practice of urban and rural populations to the risk factors of cardiovascular disease

87- Alireza Monemi, Mohamadreza Majdi, Maryam Saberi Karimian, Hassan Khani, Habibeh Sadat Shakeri, Maryam Mozhd kanlu, Sara Samadi, Amaneh Ghorbani, Razieh Aghakhani. The prevalence of cardiovascular disease risk factors in subjects with acute coronary syndrome in Imam Khomeini Hospital’s CCU in Shirvan.

88- Alireza Monemi, Mohamadreza Majdi, Maryam Saberi Karimian, Hassan Khani, Habibeh Sadat Shakeri, Maryam Mozhd kanlu, Sara Samadi, Amaneh Ghorbani. The risk assessment of coronary heart disease using Framingham’s scores for major risk factors in CCU patients admitted to Imam Reza hospital.

References:

Prof. Dr. Ali Montazeri

Prof. Dr. Fatemeh Rakshani

Prof. Dr. Nizal Sarrafzadegan

Prof. Dr. Hossein Malekafzali

Prof. Dr. Roya Kelishadi

Prof Dr. Alireza Khalilian

Prof. Dr. Davood Farzin

Prof. Dr. Mehran Zarghami

در حال بارگذاری ...
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ لطفا نام کاربری یا رمز عبور خود را وارد کنید. پس از آن یک لینک بازیابی رمز عبور در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.
We do not share your personal details with anyone.