سبد خرید

عنوان پروژه:

برنامه جامع آموزش اپیدمیولوژیکی شهرستان پاک

قائم شهر: برند کمپینگ ملی جامعه پاک از اعتیاد و دخانیات

 

سازمان پیشنهاد دهنده:
هلدینگ ونداد

 

صاحب ایده و تهیه و تنظیم:
دکتر حسن خانی ایوریق
قائم مقام رئیس هلدینگ ونداد

چرا قائم شهر
شهرستان قائمشهر، بعلت نزدیکی به مرکز شهرستان، کوچک بودن از لحاظ جغرافیایی، دارا بودن بیشترین تراکم جمعیتی، وجود اقوام مختلف با جمعیت فراوان و دارای ذخیرهای ژنیتیکی، عادت های فرهنگی و رفتاری متفاوت، و شبکه بهداشت درمان منسجم، سازمان ها و موسسات دولتی و غیر دولتی همراه و وجود پویش های اجتماعی متنوع در جمعیت مدنی شهر، و از سویی دیگر آمار بالای بیکاری و اعتیاد و دخانیات و به تبع آن آسیب های اجتماعی میتواند مکان مناسبی برای طراحی و راه اندازی اولین شبکه تحقیقاتی جامعه نگر با رویکردی شهرستانی باشد.

چشم انداز و رسالت
اعتیاد یکی از مشکلات اساسی جامعه است، مشکلی که میلیون ها زندگی را ویران و سرمایه های کلان ملی را صرف هزینه مبارزه، درمان و صدمات ناشی از آن می نماید. روزانه، شمار زیادی از افراد به مصرف مواد روی آورده و دچار پیامدهای فرهنگی، خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن می شوند. هرچند آمار دقیقی در خصوص آسیب های اجتماعی جامعه ایران در دسترس نمی باشد، ولی آمار های رسمی و غیررسمی منتشر شده در این خصوص حاکی از افزایش میزان سوء مصرف مواد در طی سال های گذشته می باشد. در طی بیست سال گذشته بطور متوسط، میزان رشد بروز سوء مصرف مواد بیش از سه برابر نرخ رشد جمعیت بوده است. نظر به افزایش تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر و درخواست خانواده ها و افراد معتاد به دریافت خدمات درمانی که فراتر از ظرفیت و توان بخش دولتی است، اجرای طرح جامع پیشگیری از سوءمصرف مواد در نظام سلامت کشور با مشارکت کلیه دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، سازمان ها و ادارات و شرکت های دولتی و غیر دولتی با رویکری جهادگونه می تواند درکاهش هزینه های مالی و نیروی انسانی و افزایش امید به زندگی در معتادان و کاهش میزان شیوع اعتیاد در جامعه کمک کننده باشد.

اهداف
1- حمایت فنی و عملیاتی از سیاست گذاری، طراحی، تدوین، تصویب، اجرا و انتشار پروژه شهرستانی برنامه جامع آموزش اپیدمیولوژیکی شهرستان پاک با نام تجاری “قائم شهر: برند کمپینگ ملی جامعه پاک از اعتیاد و دخانیات” با رویکردی جامعه نگر در سیستم پژوهش سلامت شهرستان قائم شهر

2- سیاست گذاری، طراحی، تصویب و اجرای پروپوزال های طرح های تحقیقاتی مرتبط با پروژه قائم شهر: برند کمپینگ ملی جامعه پاک از اعتیاد و دخانیات

3- راه اندازی واحد مبارزه با اعتیاد و دخانیات در دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، سازمان ها، ادارات و شرکت های فعال در شهرستان قائم شهر

4- اقدمات ایجاد شبکه تحقیقاتی شهرستانی اعتیاد، دخانیات و آسیب های اجتماعی با مشارکت دانشگاه ها، سازمان ها، ادارات و شرکت های شهرستان قائم شهر با همکاری شورای هماهنگی مواد مخدر شهرستان قائم شهر و شبکه تحقیقاتی سلامت روان کشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر

5- همکاری با سازمان های مردم نهاد جهت مشارکت و توانمندسازی آنها در مرتبط با پروژه قائم شهر: برند کمپینگ ملی جامعه پاک از اعتیاد و دخانیات در شهرستان قائم شهر

6- ارتقای کیفیت کاری و افزایش آگاهی پزشکان و مشاوران حوزه سلامت روان در مرتبط با پروژه قائم شهر: برند کمپینگ ملی جامعه پاک از اعتیاد و دخانیات در شهرستان قائم شهر

7- راه اندازی سیستم تحلیل اطلاعات جغرافیایی اعتیاد، دخانیات و آسیب های اجتماعی در مرتبط با پروژه قائم شهر: برند کمپینگ ملی جامعه پاک از اعتیاد و دخانیات در شهرستان قائم شهر

برنامه های عملیاتی
برنامه عملیاتی پروژه قائم شهر: برند کمپینگ ملی جامعه پاک از اعتیاد و دخانیات جهت رسیدن به هدف 1
1- مشارکت و همکاری فعال در سیاست گذاری، طراحی، تدوین، اجرای و انتشار پروژه شهرستانی برنامه جامع آموزش اپیدمیولوژیکی شهرستان پاک با رویکردی جامعه نگر در سیستم پژوهش سلامت شهرستان قائم شهر

2- سیاست گذاری، طراحی، تدوین، اجرای و انتشار پروژه شهرستانی برنامه جامع آموزش اپیدمیولوژیکی شهرستان پاک در حوزه مدارس با رویکردی جامعه نگر در سیستم پژوهش سلامت شهرستان قائم شهر

3- سیاست گذاری، طراحی، تدوین، اجرای و انتشار پروژه شهرستانی برنامه جامع آموزش اپیدمیولوژیکی شهرستان پاک در حوزه دانشگاه ها با رویکردی جامعه نگر در سیستم پژوهش سلامت شهرستان قائم شهر

4- سیاست گذاری، طراحی، تدوین، اجرای و انتشار پروژه شهرستانی برنامه جامع آموزش اپیدمیولوژیکی شهرستان پاک در حوزه ادارات با رویکردی جامعه نگر در سیستم پژوهش سلامت شهرستان قائم شهر

5- سیاست گذاری، طراحی، تدوین، اجرای و انتشار پروژه شهرستانی برنامه جامع آموزش اپیدمیولوژیکی شهرستان پاک در حوزه کارخانجات و صنعت با رویکردی جامعه نگر در سیستم پژوهش سلامت شهرستان قائم شهر

6- سیاست گذاری، طراحی، تدوین، اجرای و انتشار پروژه شهرستانی برنامه جامع آموزش اپیدمیولوژیکی شهرستان پاک در حوزه روستاها با رویکردی جامعه نگر در سیستم پژوهش سلامت شهرستان قائم شهر

7- سیاست گذاری، طراحی، تدوین، اجرای و انتشار پروژه شهرستانی برنامه جامع آموزش اپیدمیولوژیکی شهرستان پاک در حوزه مراکز ترک اعتیاد و مشاوره با رویکردی جامعه نگر در سیستم پژوهش سلامت شهرستان قائم شهر

 

برنامه عملیاتی پروژه قائم شهر: برند کمپینگ ملی جامعه پاک از اعتیاد و دخانیات جهت رسیدن به هدف 2
1- بررسی وضعیت و الگوی سوء مصرف و وابستگی به مواد و برخی عوامل مرتبط در دانش آموزان مدارس راهنمایی، دبیرستان، دانشجویان، کارمندان دولتی، کارگران، روستاییان و مراکز ترک اعتیاد و مشاوره در شهرستان قائم شهر

2- بررسی آگاهی، نگرش، باورها و عملکرد به سوء مصرف و وابستگی به مواد و برخی عوامل مرتبط به آن در دانش آموزان مدارس راهنمایی، دبیرستان، دانشجویان، کارمندان دولتی، کارگران، روستاییان و مراکز ترک اعتیاد و مشاوره در شهرستان قائم شهر

 

برنامه عملیاتی پروژه قائم شهر: برند کمپینگ ملی جامعه پاک از اعتیاد و دخانیات جهت رسیدن به اهداف 3 و 4 و 5
1- راه اندازی واحد مبارزه با اعتیاد و دخانیات در دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، سازمان ها، ادارات و شرکت های فعال در شهرستان قائم شهر

2- رایزنی با شبکه تحقیقاتی سلامت روان جهت راه اندازی شبکه تحقیقاتی شهرستانی اعتیاد و دخانیات

3- ایجاد شبکه تحقیقاتی شهرستانی اعتیاد و دخانیات با مشارکت دانشگاه ها، سازمان ها، ادارات و شرکت های شهرستان قائم شهر با همکاری شبکه تحقیقاتی سلامت روان کشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر

4- برگزاری جلسات تعیین اعضای شورای عالی، معاونت و کارشناسان شبکه تحقیقاتی شهرستانی اعتیاد و آسیب های اجتماعی

5- برای راه اندازی اجزای اجرایی شبکه، ایجاد زیر شبکه های ذیل پیشنهاد می شود.
الف- راه اندازی 7 پایگاه تحقیقات جمعیتی جامعه نگر روستایی در 7 مرکز بهداشتی و درمانی روستایی (مرکز جامع خدمات سلامت روستایی) طبق تفاهم نامه پیشنهادی با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

ب- راه اندازی 4 پایگاه تحقیقات جمعیتی جامعه نگر شهری در 4 مرکز بهداشتی و درمانی شهری (مرکز جامع خدمات سلامت شهری) طبق تفاهم نامه پیشنهادی با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

پ- راه اندازی 50 پایگاه تحقیقات بالینی جامعه نگر در زمینه اعتیاد و رفتارهای پرخطر در 50 مرکز ترک اعتیاد و یا مرکز مشاوره روان شناسی خانواده و یا موسسات خصوصی و سازمان های مردم نهاد حوزه سلامت و توسعه پایدار طبق تفاهم نامه پیشنهادی با مدیران مسئول آنها

ت- عقد تفام نامه با سازمان ها و ادارات و موسسات دولتی عضو شورای اداری و شورای های تصمیم گیری شهرستان قائم شهر طبق طبق تفاهم نامه پیشنهادی با مدیران آنها

ث- عقد تفاهم نامه با حداقل 7 مرکز تحقیقات / شبکه تحقیقاتی فعال در دانشگاه های علوم پزشکی و ستادهای علمی ریاست جمهوری در زمینه علوم رفتاری و 2 سازمان بین المللی مستقر در تهران.

 

برنامه عملیاتی پروژه قائم شهر: برند کمپینگ ملی جامعه پاک از اعتیاد و دخانیات جهت رسیدن به هدف 6
1- برگزاری سمینار تخصصی ملی پیشگیری و درمان اعتیاد و دخانیات

2- برگزاری سمینار تخصصی ملی پزشکی مبتنی بر شواهد در حوزه اعتیاد و دخانیات برای موسسات ترک اعتیاد و دخانیات

3- برگزاری کارگاه های اعتیاد و دخانیات با هدف بررسی آسیب های جسمی و روانشناختی مصرف مواد مخدر

4- برگزاری جشنواره های فصلی تجارب و کارکردهای مطلوب نظام مراقبت های اولیه بهداشتی با یکی از محورهای تخصصی اعتیاد و دخانیات

5- برگزاری همایش ملی عکاسی و مولفه های اجتماعی سلامت در زمینه اعتیاد و دخانیات

 

برنامه عملیاتی پروژه قائم شهر: برند کمپینگ ملی جامعه پاک از اعتیاد و دخانیات جهت رسیدن به هدف 7
1- راه اندازی سیستم تحلیل اطلاعات جغرافیایی جهت تبیین پراکنش بیماری ها و عوامل خطر ساز از جمله اعتیاد و دخانیات و آسیب های اجتماعی

 

مطالب آموزشی تکمیلی این پروژه بزودی در این سایت ارائه می شود.

در حال بارگذاری ...
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ لطفا نام کاربری یا رمز عبور خود را وارد کنید. پس از آن یک لینک بازیابی رمز عبور در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.
We do not share your personal details with anyone.